دوپناهجوي افغان از نظارتخانه آزاد شدند

امروز دوشنبه مورخ 11 ماه مي خبرخوش دريافت نموديم که دوپناهجوي افغان از نظارتخانه اداره مهاجرت در ستوکهولم آزاد گرديدند

 آقاي حسيب اطلاع داد که امروز حوالي ساعت ده قبل از ظهر از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد . او چند ماه قبل توسط پوليس گرفتار شده بود ودر نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم تحت نظارت قرار داشت . او امروز خود با پوليس تماس گرفته وبا نقل قول از مسوولين انجمن مبني عدم تمديد توافقنامه سه جانبه خواستار بررسي دوسيه وي شده که اين مطلب توسط پوليس سرحدي تائيد و سپس آزاد گرديد .همزمان آقاي محب بخاري که شب شنبه گذشته در منطقه شرهولم حوالي ساعت دو شب زمانيکه از کار خودجانب خانه در حرکت بود ، توسط پوليس گرفتار شده بود ، امروز توسط پوليس سرحدي به اساس عدم تمديد توافقنامه سه جانبه از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد

 

 Lämna ett svar