صدور اجازه اقامت دايمي براي يک پناهجوي افغان

جمشيد جان يکي از پناهجويان افغان امروز اطلاع داد که بعد از شش ونيم سال ، اجازه اقامت دريافت نموده است

ما براي اين افغان گرامي خويش دريافت اجازه اقامت را از صميم قلب تبريک ميگوييم

 Lämna ett svar