قانون مهاجرت بر اساس پيوند خانوادگي توسط پارلمان سويدن بتصويب رسيد

پارلمان سويدن ، پيشنهاد حکومت را پيرامون مهاجرت بر اساس پيوند خانوادگي بتاريخ 12 مارچ 2010 بتصويب رسانيد . اين قانون از تاريخ 15 اپريل 2010 نافذ ميگردد . براساس اين قانون ، اقامت بر اساس پيوند خانوادگي در صورتي براي متقاضي صادر ميگردد که دو  شرط مهم  زير پوره گردد

 

1 ـ فرد مقيم سويدن داراي درآمد کافي غرض امرار معاش خود و متقاضي اقامت داشته باشد

2 ـ فرد مقيم سويدن داراي مسکن با استندرد مناسب جهت زندگي متقاضي داشته باشد

افراد زير از شرايط بالا معاف ميباشند

ـ اتباع سويدن ، اتحاديه اروپا و سويس

ـ افرادي داراي اقامت در سويدن که بيش از 4 سال در سويدن زندگي کرده باشند

ـ  خانواده داراي اطفال زير سن 18

ـ پناهندگان براساس کنواسيون ژنيو

ـ برخي افراد ” شبه پناهنده ” که شرايط آن در قانون مشخص شده است

ـ افراد داراي دلايل خاص از قبيل مريضي و عدم توانايي به کار

 Lämna ett svar