قول

قول              

 چون به  قول  حق  تعالا  همه  اعتبار دارم               

من اُميد عفوه و بخشش زوي انتظار دارم                          

پدرم هرآنچه بوده است ؛ من هم بسان اويم

كه رأه خدا پرستي ز وي ياد گار دارم                         

من  هرآنچه  را  كه خواهم  زخدا طلب نمايم

تو برو بكار خود باش بتو من چي كار دارم                 

چوحساب بنده پاك است زجزا اوچي باك است

كه  حساب  هرگناه  را  به  خدا  شمار دارم              

اگرم غريب وزارم تو مگو كه كس ندارم

چو  گداي  كوه  يارم  بخود  افتخار  دارم                  

نه مرا سراي وجاي است نه مرا هواي دنيا

نه  غم  زمانه  و نه ءغم   روزگار  دارم              

من(حبيب) بي نوايم زخداي خود رضايم

  كه هر انچه هست ازاوست  ء نه من  اختيار دار           Lämna ett svar