تغيير وقت در سراسر اتحاديه اروپا

امروز يکشنبه مورخ 28 مارچ وقت تابستاني آغاز شده و يک ساعت به جلو  کشيده شده است . فراموش نکنيدLämna ett svar