رکورد ادارۀ کل امور مهاجرت در پائین آوردن زمان رسیدگی به پروندۀ پناهجویان

مدت رسیدگی به درخواست پناهجویان در ادارۀ کل امور مهاجرت  با سرعت بیشتری انجام می­شود. بنابر گزارش اکوت، واحد خبری رادیو سويدن ادارۀ کل امور مهاجرت در حال حاضر درخواست هر پناهجو را بطور میانگین در ۴ و نیم ماه رسیدگی می­کنداین در حالی است که از نظر دادگاه­های امور مهاجرت،  کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده­های پناهجویان، می­تواند دارای نقص در رسیدگی باشد. به این منظور پرونده­های پناهندگی که در زمان کوتاه رسیدگی شده­اند از سوی دادگاه­های مهاجرتی استکهلم و یوتبوری بازبینی می­شوند. پتر اناندر رئیس قضات دادگاه­های امور مهاجرت در استکهلم دربارۀ بازبینی پرونده­های بررسی شده می­گوید:
«علت بازبینی پرونده­ها، ارزیابی شیوۀ جدید کار ادارۀ مهاجرت است که تشخیص داده شود آیا بار کارها از این اداره به دادگاه­های مهاجرت محول می­شود.»
پتر اناندر می­افزاید: «وظیفۀ اساسی دادگاه­های مهاجرتی کار در چارچوب بررسی­های موجود و در زمینۀ تصمیم­های اتخاذ شده است.»
کار بازبینی پرونده­هائی بررسی شده از بهار امسال در دادگاه­های مهاجرت انجام خواهد شد. به گفتۀ پتر ارناندر رئیس قضات دادگاه­های مهاجرت در استکهلم، هنوز نمی­توان از نتیجۀ این بازبینی چیزی گفت چون پرونده­های اندکی در دست بازبینی است.» 

منبع : سايت پژواک Lämna ett svar