نشست خانم هاي افغان در ستوکهولم

روز شنبه مورخ 10 اپريل نشست ميان خانمهاي افغان به ابتکار محترمه راحله آتش مسوول شوراي زنان انجمن افغانها در يکي از لوکال هاي سيترا سنتروم صورت گرفت. درين نشست در حدود45 نفر از خانمها با اطفال حضور داشتند. خانمهاي افغان در يک فضاي دوستانه يکجا باهم غذا صرف کرده و موسيقي افغاني شنيدند. خانمهاي افغان در پايان محفل قرار گذاشتند تا نشست بعدي زنان در ماه مي صورت گيرد 

 

  

  Lämna ett svar