مقررات مهاجرت بر اساس پيوند خانوادگي نافذ گرديد

امروز مورخ 15 اپريل 2010 مقررات جديد مهاجرت بر اساس پيوند خانوادگي نافذ شد واز امروز ببعد  مورد اجراء قرار ميگيرد

 

مقررات جديد مهاجرت بر اساس پيوند خانوادگي در برابر فرديکه از کشور ديگر به سويدن آمده ودر سويدن اقامت دريافت نموده و خواستار پيوستنن خانم ويا شوهرش است ، دوشرط عمده را قرار ميدهد : معاش، تقاعد  ويا درآمد حداقل 4549 کرون بعد از پرداخت ماليه و کرايه خانه  ؛ مسکن مناسب و قابل قبول . اما بسياري جزئيات اين مقررات هنوز مشخص و

 روشن نشده است. اداره مهاجرت بطور مثال  هنوز در مورد مشخصات مسکن تصميم نگرفته است . در مقررات در مورد مسکن تذکر رفته که مسکن بايد به اندازه کافي و ستندرد باشد اما معلوم نيست که به چي اندازه بزرگ باشد ويا اينکه به چي تعداد در يک اپارتمان همزمان ميتوانند زندگي کنند و يا اينکه آيا اين کافي است که يک قرارداد دست دوم را نشان داد.ا

کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي از عدم تکميل مقررات انتقاد مينمايد .  اين وضع باعث بروز عدم اطمينان از جمله  براي افراديکه ميخواهند که با اعضاي نزديک خانواده خويش بپيوندند، ميشود. واضح است که هر شخص ميخواهد پيرامون مقررات قبل ازاينکه  نافذ گردد ، بداند .  اين است صداقت بشکل عادي آن .  

:يوهانيس کوستاکيديس که مسوول پروژه در اداره مهاجرت است ، ميگويد

ـ  ما چارچوب را تعيين کرديم اما تاهنوز جزئيات مشخص نشده است

اين مقررات شرط اعاشه واباطه را مطرح ميکند که پارلمان سويدن به اساس لايحه پيشنهادي حکومت آنرا به تصويب رسانيد. افراديکه در سويدن اقامت دارند و شرايط معيشت و مسکن را پوره ميکنند ، ميتوانند اعضاي خانواده خود را به سويدن بخواهند . اما افراد زير ازين مقررات معاف اند:

ـ اتباع سويدن ، اتحاديه اروپا و سويس

ـ افرادي داراي اقامت در سويدن که بيش از 4 سال در سويدن زندگي کرده باشند

ـ  خانواده داراي اطفال زير سن 18

ـ پناهندگان براساس کنواسيون ژنيو

ـ برخي افراد ” شبه پناهنده ” که شرايط آن در قانون مشخص شده است

ـ افراد داراي دلايل خاص از قبيل مريضي و عدم توانايي به کار

 شرط معيشت در مورد مهاجرت براساس پيوند خانوادگي توسط توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن در سال 2008 مطرح گرديد. در آغاز نهاد هاي خيريه ، چندين اداره ، اپوزيسيون و حتي احزاب” دموکرات مسيح”  و” مردم”( فولک پارتي ) نيز مخالف بودند . ازينرو فاميل هاي طفل دار و چند گروپ پناهنده از آن معاف گرديدند .

اداره مهاجرت پيش بيني ميکند که اين مقررات شامل حال 8 الي 10 در صد مهاجرت براساس خانوادگي  حدود 3000 نفر درسال ميشود . بوديل سيبالوس از حزب محيط زيست ميگويد که اين مقررات عواقب منفي در قبال خواهد داشت و باعث پاشيدن غيرضروري خانواده ها خواهد شد . براي برخي بسيار دشوار است که اين شروط را پوره کنند و آنها بايد اعضاي

 نزديک خانواده شانرا درکنار خود داشته باشند. اما گونر اکسين از حزب مودرات که رئيس کميسيون بيمه اجتماعي در پارلمان است ، از شرط معيشت حمايت ميکند . وي ميگويد که اين براي انتگراسيون بسيار مهم است که يک فرد داراي عايد و مسکن مناسب باشد تا عضو خانواده اش به سويدن بيآيد

 

 درين باره به زبان سويدني بيشتر بخوانيد

Nya regler för anhöriginvandring i dag

نسيم سحر 

 Lämna ett svar