دعوت بخاطر اشتراک در نشست وسيع افغانها در ستوکهولم مورخ 24 اپريل 2010

قابل توجه هموطنان عزيز مقيم ستوکهولم

انجمن افغانها که تجمع داوطلبانه هموطنان ما در سويدن ميباشد ، ازبدو تاسيس ( 1994) تاکنون باحضور فعال خود توانسته است به صد ها افغان پناهجوکه در معرض خطر اخراج از سويدن قرار داشتند ، کمک رسانيده و زمينه هاي اجازه اقامت را از طرق قانوني و حقوقي برايشان مساعد بسازد

   انجمن افغانها که يک نهاد کاملاٌ غيرسياسي و غيروابسته ميباشد ، توانسته است در طول 16 سال از موجوديت اش با بزرگداشت از ايام و جشن هاي بزرگ ديني و ملي ، در حفظ و بزرگداشت از فرهنگ ودين ملت ما وبرگزاري مراسم فاتحه و جنازه هموطنان ما  نفش برازنده را بازي کند

  انجمن افغانها که يک نهاد غير انتفاعي ميباشد همچنان توانسته است زمينه هاي آموزش مسايل ديني ، لسان مادري وورزش را براي نسل جوان ما فراهم سازد

  برگزاري محافل زنان جهت هم نشيني و تفريح زنان افغان نيز از کارنامه هاي انجمن افغانها در طول اين 16 سال بوده است

  انجمن افغانها يک نهاد غير سياسي ، غير وابسته و متعلق به تمام افغانها بوده و فقط برمبناي منافع ملي افغانستان ، بخاطر دفاع از حقوق افغانهاي ساکن سويدن ، حفظ و شگوفايي فرهنگ افغاني ، ايجاد سرگرمي و زمينه هاي ديدار هموطنان عزيز ميباشد

  از تمام افغانهاي محترم و نهاد هاي فرهنگي افغاني  دعوت بعمل مي آيد تا در نشست بزرگ افغانها که بمنظور جمع آوري طرح ها وپيشنهادات جديد و بهتر ؛ بخاطراشتراک وسيع افغانهاي عزيز در ارگانهاي رهبري و شوراي انجمن ؛ بخاطر هرچه فعالترشدن اين نهاد اجتماعي افغاني صورت ميگيرد ، تشريف آورده به شکوه و غناي اين محفل بيفزايند

با عرض احترام

نسيم سحر

رئيس انجمن افغانها

زمان : شنبه مورخ 24 اپريل  2010 ساعت 12.00

محل : مکتب روگسويد ، متروي روگوسويد ، عقب سنتروم روگسويد

Rågsvedskolgränd-  8  , Hus C

Stockholms Språkskola i RågsvedLämna ett svar