گزارش اجلاس وسیع افعانها در استکهلم

جلسه وسيع افغانها  به اشتراک انجمنها ، نهاد هاي اجتماعي و فرهنگي و شخصيتهاي مستقل افغاني غرض دستيابي بوجوه مشترک و توسعه همکاري ميان افغانهاي مقيم سويدن به روز شنبه 24 اپريل داير گرديد.در اين اجلاس  شوراي افغانهاي ستوکهولم ايجاد شد و هيئت اجرائيه انجمن افغانها در سويدن تکميل گرديد 

تاریخ : 24 اپریل 2010

زمان : از دوازده تا سه و نیم بعد از ظهر

مکان : لوکال مکتب زبان روگسوید 

     بنا بر فرا خوان قبلی یی انجمن افغانها ، گردهمایی وسیعی به اشتراک انجمنها، نهادهای اجتماعی و فرهنگی(انجمن افغانها در سويدن ،   کلوب قلم ، انجمن بابر و انجمن اسلامي افغانها در سويدن )  و شخصیتهای مستفل افغانی غرض دستیابی بوجوه مشترک و توسعه ای همکاری میان افغانهای مقیم سویدن به روز شنبه بیست و چهار اپریل صورت پذیرفت و همانطوریکه پیش بینی میشد تعداد قابل ملاحظه ای از افغانهای با درک در این اجلاس شرکت ورزیده بودند.

جلسه رسما ساعت دوازده و نیم آغاز گردید و ساعت سه و نیم عصر پایان پذیرفت.

در شروع اجلاس آیاتی چند از کلام ربانی توسط جناب آقای عالمی قراات گردید و بعد هیات رئیسه ای جلسه از ترکیب آقایان نسیم سحر بعنوان رئیس، عبدالله شیوالی گرداننده و سید خداداد فطرت منشی انتخاب گردید.

سخنران اصلی اجلاس محترم آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در شروع به ایراد سخنرانی پرداختند و در جریان صحبتهای خود فعالیتهای گذشته ای انجمن افغانهارا تشریح و از کسانیکه در تاسیس و توسعه ای امور کاری ای انجمن زحمت کشیده بودند سپاسگزاری بعمل آورد. آقای سحر انجمن افغانهارا یک انجمن آجتماعي ، فرهنگي و غير سياسي و غيروابسته ،  خوشنام با سابقه و با کارکردهای درخشان توصیف نموده و حمایتهای معنوی افغانهای عزیز را خواستار شد و در ادامه ای بیانات نکات آتی را بارز دانسته و روی آنها تاکید ورزیدند.

اول : تکمیل لیست هیات اجرائیه که در جریان اجلاس سالانه ای انجمن ناقص باقیمانده بود.

دوم : تعیین یک میکانیزم دقیق و عملی برای هماهنگ ساختن فعالیتهای پراگنده ای افغانهای مقیم شهر استکهلم و در مراحل بعدی کل سویدن.

سوم : اینکه چگونه بتوانیم از اشتباهات گذشته پرهیز و در آینده در ابعاد وسیع با هم کار نماییم .

گرچه اجلاس مضمون از پیش تعیین شده نداشت ولی در ادامه ای بحثها نقاط نظر مشترک افراد حاضر در جلسه مشخص گردید

بعد از ختم سخنرانی یی آقای سحر ، محترم عبدالله شیوالی پیرامون تعیین شعارهای انجمن مطابق نیازمندیهای جامعه ای افغانی در مقاطع خاص زمانی مختصرا توضیح و از اشتراک کنندگان دعوت بعمل آورد تا نظریات، پیشنهادات و طرحهای مشخص خودرا ارایه نمایند.

در بخش ارایه نظریات آقایان گوارا، سید حسین اصغری،انجنیر فتاح از کلوپ قلم،ابراهیمی رئیس انجمن اسلامی افغانها، گلچین از مجمع جوانان ملمو، فرزام، حاجی امین، رحمت الله حسن، فیض نور، انجنیر مجید، عالمی وامين  وجدان طرحها و پیشنهادات مشخص شانرا ارایه نمودند.

مجموع صحبتها در محور ایجاد وحدت، اعتماد سازی، تحمل یکدیگر، کار در وجوه مشترک و مشخصا تشکیل یک شورای وسیع البنیاد که تمام انجمنها، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و دیدگاههای مستقل را نمایندگی کرده بتواند، دور میزد.

بارز ترین طرحهای پیشنها دی نکات آتی بودند:

ـــ تعیین خطوط اساسی و محورهای مشخص برای بحث ( آقای گوارا).

ـــ تشکیل شورای مشترک انجمنها و پیدا کردن راههای برونرفت از تشتت و پراکندگی( آقای اصغری).

ـــ ایجاد فدراسیون افغانها ( آقای انجنیر فتاح)

ـــ پیروی از ارشادات دین مبین اسلام در جهت تقویت وحدت و برادری ( آقای ابراهیمی)

ـــ جستجوی راههای کمک به مصئون ماندن جوانان و نو جوانان از تهاجمات فرهنگی منحرف ( آقای گلچین).

ـــ اقدام عملی برای هماهنگ کردن کار انجمنها و سهم دادن افراد مستقل ( آقای فرزام)

ـــ جمع آوری کمک مالی و راه اندازی یک گردهمایی بزرگ حد اقل یکهزار تا دو هزار نفری ( آقای حاجی امین).

ـــ تشکیل اتحادیه ای سراسری انجمنهای افغانی در کل سویدن و سپاسگزاری از کمک مالی خانم فرشته حضرتی به انجمن افغانها ( آقای رحمت الله حسن)

ـــ تداوم مشورتها برای ارتقای سطح کیفی تصمیمگیریها ( آقای فیض نور)

ـــ حذف واژه های باید و نباید از جریان صحبتهای مان و قرار دادن امور در روند رشد طبیعی یی آنها( آقای انجنیر مجید )

ـــ توسعه ای پروسه ای همکاری با مسجد افغانها و بر طرف ساختن شکها و گمانها از طریق مفاهمه ( آقای عالمی)

ـــ پذیرش واقعیتهای موجود جامعه ای افغانی بشکل موجوده و عدم تحمیل ایده های خود بر دیگران( آقای وجدان)

راس ساعت دوی بعد از ظهر از جانب گرداننده جلسه پانزده دقیقه استراحت اعلام گردید تا اشتراک کنندگان ضمن صرف چای و قهوه ، روی ایجاد شورای مشترک انجمنها و راههای بهبود بخشیدن فعالیتهای انجمن افغانها فکر کنند.

در بخش دوم اجلاس فقط یک سلسله توضیحات اضافی پیرامون صحبتهای قبلی ارایه گردید و اجماع کل براین شد که:

ـــ در قدم اول شورای انجمنهای افغانی در سطح شهر استکهلم تشکیل گردد، طوریکه از هر انجمن یک یک نماینده در آن حضور داشته باشد.

ـــ در قدم دوم برای ایجاد فدراسیون سراسری افغانها تلاش صورت گیرد.

بعد موضوع ذکر شده به رای گیری گذاشته شد و به اتفاق آرای حاضرین جلسه تصویب گردید.

شایان ذکر است که آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها بعنوان نماینده ای انجمن در شورای انجمنها انتخاب گردید.

در مرحله ای پایانی روی تکمیل اعضای هیات اجرایی انجمن افغانها تبادل نظر صورت گرفت و بعد از مشورتهای لازم بر روی انتخاب کاندیداهای پستهای خالی در انجمن به نوبت رای گیری انجام پذیرفت و اشخاص آتی انتخاب گردیدند:

ـــ محترمه خانم دوکتور رحیمه احراري با اکثریت قریب به اتفاق آراء بعنوان معاون انجمن افغانها.

ـــ محترم آقای عالمی بحیث مسوول امور دینی و آقایان اصغری و نعیم امين  بحیث اعضا.

ـــ محترم آقای وجدان بحیث منشی انجمن افغانها.

ـــ محترم آقای وحید اعرابی بحیث مسوول امور ورزشی.

ـــ محترم آقای فیض نور بحیث عضو کمسیون خارجی

ـــ محترم آقای عبدالله شیوالی بحیث رئیس کميسیون تدارک انتخابات.

ـ  محترم ورور بحيث عضو کميسيون تدارک انتخابات

ـــ و آقایان محترم الحاج حکیمی و سید اکرم آغا بحیث اعضای کمسیون نظارت و کنترل.

در اخیر محترم نسیم سحر بعنوان رئیس اجلاس، پیشرفت کار جلسه را مثبت ارزیابی و برای اشتراک کنندگان اجلاس آرزوی موفقیت نمود و به خانم ها و فعالين انجمن  در مدت 16 سال شاخچه هاي گل  به پاس زحمت هايشان تقديم کرد.

ساعت سه و نیم بعد از ظهر ختم جلسه اعلام گردید.  

گزارش دهنده : خ . ف

 Lämna ett svar