ديپورت پناهجويان افغان به زودي آغاز ميگردد

آقاي تابو موسو در يک نامهء به سايت افغانها مينويسد که پوليس ستوکهولم ديپورتي پناهجويان افغان را عنقريب آغاز مينمايد

آقاي تابو موسو در يک نامه به سايت افغانها مينويسد : من امروز با يکي از مسوولين پوليس ستوکهولم صحبت نمودم. او مرا بعنوان وکيل تسخيري يکي از پناهجويان افغان که در توقيف اداره مهاجرت قرار دارد ، تعيين نمود

 من به آن پوليس گفتم که تمام کساني که توسط پوليس  طي ساهاي اخير دستگير شده بودند ، در همان روز ويا روز بعد آن آزاد گرديدند. دليل آن اين بود که پوليس نميتوانست آنها را اخراج نمايد . اما پوليس متذکره برايم گفت که پوليس اکنون به زودي اخراج افغانها را آغاز مينمايد . ونسبت به گذشته تيزتر عملي خواهد شد ، ممکن دو ويا سه هفته بعد

نامه آقاي تابو را در لينک زير مطالعه کنيد

Avvisningar av afghaner tar fart igenLämna ett svar