پیام همدلی

 

هم  میهنان  ایدوستان  یکی شوید  یکی شوید

ای  مردم  افغانستان  یکی  شوید  یکی شوید

ای سنیان  و  شیعیان  یکی شوید  یکی شوید

ای مصطفی را امتان یکی شوید یکی شوید

ای پشتنی ای تاجیکان هزاره ها  و  ازبکان

ای پشه ای و ترکمنان یکی شوید یکی شوید

ای قشرهای  مختلف   اندر  وجوه  مــوتلف

افغانستان  را  ساکنان  یکی شوید  یکی شوید

داریم  نقاط  اشتراک  پس  بهرچی  این  افتراق

دور کن ز خود ظن و گمان یکی شوید یکی شوید

ظن و گمان  بر یگدیگر کار شرور و بی  بصر

از ظن  دهید  خودرا  امان یکی شوید یکی شوید

گر حزب راستی یا که چپ از شرق گیری یا زغرب

پولی  به  جیب  اندر  نهان یکی شوید  یکی شوید

مجاهد  و  تکنوکرات  ای  سنتی  و  دموکرات

ای  عامیان  و  عالمان  یکی شوید  یکی شوید

بگذر  ز  ایل  و  هم  تبار  از پکتیایی یا تخار

یا  قندهار  و  بامیان  یکی شوید  یکی شوید

اگر غنی یی یا فقیر بر همدیگر شو  دستگیر

ای عدل و داد را حامیان یکی شوید یکی شوید

با یک شدن مستحکمی مصوون تا که با همی

ای قاعدین و راهیان  یکی شوید  یکی شوید

دولت  گرفتار  فساد  مردم  به او بی اعتماد

راهی بجویید  در  میان  یکی شوی د یکی شوید

اصلاح دولت لازم است این امر بدوش حاکم است

ای ملت و ای حاکمان  یکی شوید  یکی شوید

با هم نماییم این وطن تبدیل به گلزار و چمن

ای شهری و روستا ءـیان یکی شوید یکی شوید

 

                                                                                             12. اکتوبر.2009         

                                                                                             سید خداداد فطرتLämna ett svar