يک پناهجوي افغان بتاريخ 22 ماه مي ديپورت ميگردد

آقاي تابو اطلاع داد که يک موکل ايشان که در نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتاي ستوکهولم بسر ميبرد ، قرار است بتاريخ 22 ماه مي به کابل ديپورت گردد. جالب اينست که شکايت از تصميم پوليس را محکمه مهاجرتي ستوکهولم مورد بررسي قرار نميدهد و دوسيه اين پناهجو به محکمه مهاجرتي مالمو غرض رسيدگي  ارسال ميگردد  Lämna ett svar