اشو

آزادی یعنی توانایی گفتن بله ، زمانی که بله لازم است ،
گفتن نه ، زمانی که نه لازم است ،
و گاهی ادامه سکوت ، زمانی که هیچ چیزی نیاز نیست
در سکوت بودن ، هیچ چیزی نگفتن.
هنگامی که همه این ابعاد در دسترس هستند ،
آزادی هست.Lämna ett svar