حق پناهجویان برای کار از روز اول ورود

متقاضیان پناهندگی ازاین پس حق خواهندداشت تا از روز اول ورودشان به سوئد، به کاربپردازند 

وزیرامورمهاجرت، توبیاس بیلستروم عقیده دارد که چنین سیاستی باعث افزایش امکان ورود پناهجویان به بازارکار و همپیوستگی آنها با جامعه خواهدشد. او همچنین معتقداست که کوتاه کردن دوره ی انتظار پناهجویان برای ورود به بازارکار چهره ی انسانی تری به سیاست پناهنده پذیری سوئد نیز خواهدداد.
به گفته ی وزیرامورمهاجرت، از امروز پناهجویانی که احتمال داده می شود بررسی درخواست پناهندگی آنها بیش از چهارماه طول بکشد، می توانند بلافاصله اجازه ی کاردر سوئد را درخواست کنند. او تاکیدمی کند که از اول ماه اوت، چنین حقی شامل تمام متقاضیان پناهندگی خواهدشد

منبع: سايت پژواک 

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se

 Lämna ett svar