دربارگاه الهی

من با تعجب به او نگاه مي كردم واو مي گفت: پروردگارا! مرا از سجده بر آدم معاف كن!

درعوض آنچنان توراپرستش وعبادت مي كنم كه هيچ فرشته وپيامبري مثل آن رابه جا نياورده باشد.

خداوند در پاسخش گفت: من نيازمند نيايش وعبادت تو نيستم بلكه مي خواستم با اطاعت از امر من، خودت را از مواهب روحاني بهره مند كني ولي تو سر باز زدي وخشمم را خريدي، اكنون از اينجا بيرون برو كه تو رانده شده از درگاه من هستي وديگر اينجا، جايي نداري،لعنت من ، تا روز قيامت بر تو باد.

شيطان با ناراحتي، نگاه پر خشمش را به من دوخت.سپس رو برگرداند وگفت:خداوندا! تو عادلي وستم نمي كني، پس پاداش آن همه عبادت واطاعت وعمل چندين ساله ام چه ميشود؟

خداوند فرمود:براي پاداش كارهاي نيكت، هر چه در دنيا ميخواهي،در خواست كن!

پروردگارا!مي خواهم تا روز قيامت زنده بمانم وبر سر راه راستت بنشينم تا آدميان را گمراه كنم.

خداوند خواسته او را تا روز موعود پذيرفت،واو با نيشخندش، نگاهي به من انداخت وسپس ادامه داد:تسلط بر آدم مثل گردش خون در رگهايش باشد…وخدا دوباره پذيرفت واو باز ادامه داد:

خدايا! در مقابل هر فرزندي كه به آدم مي دهي، دو فرزند هم به من بده، به گونه اي كه من فرزندان آدم راببينم،ولي آنها من وفرزندانم را نبينند، تا درچهره هاي رنگارنگي بر آن ها جلوه وتظاهر كنيم.

خداوند فرمود:سينه آنها را جايگاه جولان وسوسه هاي تو قرار دادم! شيطان با شنيدن اين حرف ، با خوشحالي گفت:همين مقدار براي من كافي است، وبا بغض وكينه نگاهي به من كرد وبا صدايي كه نفرت از آن مي باريد رو به خدا گفت: خداوندا! به عزت وجلالت سوگند كه همه فرزندان آدم را گمراه مي كنم،مگر بندگان خاص تو را.

آنچنان فريبشان مي دهم كه در گناه وفساد غرق شده، كافر وبي دين از دنيا بروند.

با شنيدن حرف هاي شيطان كه بر گمراهي ونابودي من وفرزندانم، قسم ياد مي كرد اضطراب ونگراني تمام وجودم را فرا گرفته بود، با ناراحتي گفت:” پروردگارا! شيطان را بر فرزندان من مسلط كردي واو را همانند خون، در رگ هاي بدنشان قرار دادي. هر چه گفت ،پذيرفتي! پس من وفرزندانم چه؟ به ما در برابر خواسته هاي او چه مي دهي؟”

خدا گفت: ”در برابر هر معصيت وسر پيچي فرزندانت يك كيفر است، اما در مقابل هر كار نيك وپسنديده شان ده برابر پاداش ميگيرند”.

گفتم :خدايا بيشتر بده!

توبه وبازگشت آنها را تا رسيدن روح به گلو وخارج شدن جان از بدن پذيرفتم.

خدايا باز هم بيشتر!

هر كس را بخواهم مي آمرزم ومورد عفو وبخشش خودم قرار مي دهم و از هيچ چيزي در اين باره باكي ندارم. با خوشحالي گفتم:”خدايا !همين مقدار براي من وفرزندانم كافي است”.
                                                                                  التماس دعا     منتطران ظهورLämna ett svar