واگذاری بخشی از مسئولیت های سويدن در افغانستان به ترکیه

سويدن مسئولیت بازسازی نیمی از منطقه ی زیرپوشش خود در افغانستان را به ترکیه واگذارمی کند

Sverige lämnar över biståndsansvar

 گفتگو با حامد حمیدزاده 

 

برپایه ی این خبرکه در روزنامه ( سوينسکا داگبلادت ) چاپ شده، سويدن از سال ۲۰۰۵ مسئولیت تجدید ساخت نهادهای امنیتی و اجتماعی را در چهار ایالت در شمال افغانستان به عهده داشته است. اینک سوئد ضمن حفظ مسئولیت خود در بازسازی نهادهای امنیتی در تمام چهارایالت زیر پوشش خود، مسئولیت کمک های خارجی در دو ایالت را دراختیار ترکیه قرارمی دهد. کارکنان غیرنظامی سوئد در افغانستان که تعداد آنها ۸ نفراست ازجمله به دلیل عدم سازمان دهی مناسب و کمبود نیروی انسانی، تاکنون موفقیت چندانی در استفاده از کمک های خارجی در آن کشور نداشته اند.
ترکیه قراراست با حدود ۶۰ غیرنظامی که توسط ۹۰ نظامی محفاظت خواهندشد، فعالیت های خود را درزمینه ی بازسازی افغانستان آغازکند. گفته می شود که ترکیه هم نزد مردم افغانستان و هم دولت آن کشوراز محبوبیت زیادی برخورداراست.
حامد حمیدزاده، ژورنالیست افغان ساکن استکهلم نیز درگفتگویی با پژواک براین امر تاکیدمی کند

 گفتگو با حامد حمیدزاده

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.seLämna ett svar