پناهجویان هم جنس گرا و دشواری هایشان درمرحله بررسی پرونده پناهجویی

نداشتن اطلاعات کافی در مورد کشور اصلی پناهجویان و در بعضی حالات در نظر نگرفتن قوانین در مراحل بررسی پرونده پناهجویان از طرف کارکنان اداره کل امور مهاجرت، با عث تصمیم گیری های نادرست در مورد پناهجویان هم جنس گرا می شود 

 

پناهجویان هم جنس گرا و دشواری هایشان درمرحله بررسی پرونده پناهجویی
 
پناهجویان هم جنس گرایی که منتظر می مانند از گرایش جنسی خود دیرتر به اداره کل مهاجرت بگویند، مورد سوال قرار می گیرند. با وجودیکه در قانون ذکر شده است که اگر فرد پناهجو از هم گرایش جنسی خود در مراحل اول و یا بعدی بررسی صحبت می کند نباید بالای تصمیم اداره مهاجرت تآثیر بگذارد.
به عقیده سخنگوی اتحادیه سراسری برابری جنسیتی ، ما نباید از پناهجویان انتظار داشته باشیم که از طرز برخورد دگرگونه جامعه سویدن در برابر هم جنس گرایان بدانند. مشکل اساسی این است که کارمندان اداره مهاجرت مقررات تحریری موجود را مراعات نمی کنند.
کارمندان اداره کل مهاجرت باید این فهم را داشته باشند که برای مهاجرین آسان نیست که در مرحله اول و مستقیم از گرایش جنسی خود به مقامات صحبت کنند. این مهاجرین از کشورهایی فرار می کنند که در آنجا افراد را بخاطر هم جنس گرایی شان در زندان می اندازند و یا به قتل می رسانند.
با وجودیکه اداره کل مهاجرت موضع روشن دارد تا تنها زود و یا دیر اظهار کردن فرد پناهچو از همجنس گرایی اش اعتبار او را زیر سوال نبرد، معضله پناهجویان همجنس گرا به جای خود باقیست. این موضوع را آموزگار در مسایل جنسیتی در اداره مهاجرت، نیز تآئید می کند.
یکی از مشکلات دیگر در اداره کل مهاجرت دردست نداشتن اطلاعات همه جانبه در مورد همجنیس گرایان ار کشور هایست که مهاجرین میآیند. بطور نمونه در مورد گزارشی که اداره مهاجرین خود تقاضای نوشتن آنرا کرده است می گوید.
”باوجودیکه گزارش های سازمان هاییکه در کشور های مختلف فعالیت دارند طولانی هستند ولی این گزارش ها تنها بالای همجنس گرایان مرد تمرکز دارند و از وضعیت زنان لیزبیسک خبری نمی دهند. بصورت عموم اطلاعات در مورد هم جنس گرایان زن و دو جنس گرایان در کشور های اصلی پناهجویان در اختیار ما نیست.”
همه ساله در حدود ٥٠ تا ٦٠ پناهجو هم جنس گرا برای دریافت کمک به اتحادیه سراسری برابری جنسیتی مراجعه می کنند. این اتحادیه در فرستادن درخواست دوباره و تماس با اداره کل مهاجرت در صورتیکه پناهجو در خطر اخراج قرار داشته باشد، افراد را یاری می رساند.
 به این نظر است که بهتر است افراد هم جنس گرا، دو جنس گرا و دگر جنس خواه  در دوران بررسی پرونده شان با این اتحادیه در تماس باشند. وی تآکید می کند به یاد داشته باشید که اتحادیه سراسری برابری جنسیتی یک سازمان حقوقی نیست که بالای اداره کل مهاجرت تاثیری بگذارد تا این اداره قوانین را به شکل بهتر آن استفاده کند، ولی در رهنمایی و آگاه ساختن افراد هم جنس گرا در مورد حقوق و امکانات شان در جامعه سویدن کمک می کند.
سالار شلماشی، روانشناس و متخصص مسایل جنسی، که با پناهجویان کار می گوید برای کاهش مشکلات هم جنس گرایان در جامعه باید افراد هم جنس گرا و غیر هم جنس گرا در مورد هم جنس گرایی آگاهی پیدا کنند

شکيلا عيدي زاده

shakila.edizada@sr.se
 منبع : سايت پژواک

 Lämna ett svar