فلم مستند در مورد چهارمين قدرت جهاني گمشده در سه هزارسال

فلم مستند در مورد يک فرهنگ و قدرت بزرگ جهاني در پهلوي قدرتها و فرهنگ هاي مصري ، آسوري و بابلي است که توسط تلويزيون سويدن به نمايش گذاشته شده است.اين  چهارمين قدرت بزرگ جهاني در بلنديهاي کنوني شهراناتولي کشور ترکيه توسط مردمان بنام ”هي تيتها” ايجاد شده و” هي تيتها ” شهري بنام ”هاتوشه” با ديوارهاي مستحکم دفاعي را در محدوده کشوري بنام ”هاتي” ساخته و در کنار  سه قدرت وفرهنگ بزرگ جهاني قرار داشت . اما جنگهاي داخلي اين کشور را نابود کرد .” هي تيتها ” در جنگ برادر کشي ،به دستان خودقلعه مستحکم شهر شانرا آتش زدند و همه آثار آنرا نابود کردند  وبدين اساس نام و نشان آنرا براي مدت سه هزار سال از تاريخ حذف نمودند

غرض ديدن فلم مستند به اينجا کليک کنيدLämna ett svar