احزاب سرخ سبز : برگشت قطعات نظامي سويدن از افغانستان در سال آينده آغاز گردد

به گزارش راديو سويدن ،احزاب بلوک سرخ سبز( سوسيال دموکراتها ، حزب چپ وحزب محيط زيست )  ميخواهند که برگشت نيروهاي نظامي سويدن مستقر در افغانستان  در سال 2011  آغازگردد  و در سال  2013به پايان برسد.درصورتيکه آنها در انتخابات 19 اگست پيروز گردند. آنها توافقات شانرا امروز (  27 اگست 2010)  در يک کنفراس مطبوعاتي اعلام داشتند

-

در عکس از راست به چپ : لارش اولي رهبر حزب چپ ، مونا ساهلين رهبر سوسيال دموکراتها ( سخنگوي بلوک وبزرگترين حزب سويدن ) و پيتر اريکسون ( سخنگوي حزب محيط زيست )  يکي از جمله دوسخنگويان حزب محيط زيست

مناظره تلويزيوني ميان وزير خارجه سويدن ورهبر حزب چپ در مورد خروج قواي سويدن از افغانستان

Debatt mellan Bildt och Ohly

Rödgröna vill börja ta hem trupper nästa år

يک استراتيژي جديد پيرامون معضله افغانستان مطرح است . سويدن بايست شامل اين استراتيژي جديد ( استراتيژي برگشت ) گردد واين  بدين معني است که سويدن بتدريج مسووليت مسايل امنيتي را در افغانستان به افغانها  بسپارد . لذا سويدن ميتواند برگشت  قطعات نظامي خود رادر سال آينده ( 2011) آغاز نمايد و در سال 2013 به پايان برساند و همزمان  کمک هاي غير نظامي را در بخش هاي ديگر افزايش دهد

سوسيال دموکراتها و حزب محيط زيست ( سبزها ) قبلاٌ ميخواستند که اين برگشت در سال 2012 و يا پسانترها آغاز گردد و برخلاف حزب چپ ميخواست که عودت تمام  قطعات سويدن از افغانستان در سال آينده ( 2011 ) صورت گيرد.

يک دليل ديگر براي تدوين  اين جدول زماني براي خروج نيروهاي نظامي سويدن از افغانستان اينست که در حدود يکماه قبل در کنفراس بين المللي  کابل پيرامون افغانستان توافق صورت گرفت که نيروهاي نظامي افغان عمليات نظامي را به تدريج بعهده خواهند گرفت و در سال 2014 مسووليت کامل اين عمليات ها را عهده دار خواهند شد    

اما برگشت کامل نيروهاي نظامي سويدن از افغانستان در سال 2013 مربوط به انکشاف اوضاع در افغانستان خواهد بود .

 

يک بخش از سربازان سويدني که در ميدانهاي محاربوي به سربازان افغان تعليم ميدهند  بعضاٌ درگير جنگ ميگردند. بلوک سرخ سبز ميخواهد که نيروهاي سويدني بعد از سال 2013 نيز به سربازان افغان تعليم بدهند اما اين بگونه ديگر صورت گيرد ، چگونه ؟ هنوز معلوم نيست

تعداد سربازان سويدني ميتواند بطور مؤقت از 500 به 800 نفر افزايش گردد . اين امکان را بلوک متذکره حفظ ميکند اما حزب چپ يگانه حزبي است که با افزايش قواي سويدني در افغانستان مخالفت ميورزد

واما بلوک بورزواژي ( اليانس) که سراقتدار است با طرح جدول زماني خروج قوا مخالفت ميورزد.بلوک راست شامل حزب مودراتها ، حزب مردم (ليبرال ) ، حزب دموکراتهاي مسيح و حزب مرکز است

بيورک لوند ، رهبر حزب مردم ( فولک پارتي ، ليبرال ) سياست بلوک سرخ سبز را در قبال افغانستان به شدت انتقاد نمود و هوشدار داد که در صورت خروج عاجل تمام نيروهاي بين المللي از افغانستان ، طالبان خواهند توانست که  قدرت سياسي را تصاحب نمايند. او ميگويد که اين سياست بلوک اپوزيسيون تعهد شکني در برابر دختران و زنان افغانستان ، تعهد شکني در مقابل حکومت منتخب افغانستان وملل متحد است . آنها تشخيص کميته سويدن براي افغانستان  را مردود ميداند

کارل بيلدت ، وزير خارجه سويدن ( صدراعظم اسبق سويدن )  ميگويد که غيرممکن است که جدول زماني خروج قواي سويدني را تنظيم نمود .  جدول زماني خروج قوا باعث بي امنيتي شده واين خود باعث خطر براي سربازان سويدني مستقر در افغانستان ميگردد. وزير خارجه سويدن انتقاد بلوک چپ را مبني بر اينکه بلوک بورژوازي ( بلوک بر سر قدرت ) خلاف کنفراس بين المللي کابل عمل مينمايد ، رد کرده  ميگويد که او خود کنفراس بين المللي کابل را تنظيم کرده بود ودر آن سهم داشت . وزير خارجه سويدن گفت :  درين دوره ما تصميم داريم که دو هيلي کوپتر نجات را به افغانستان برسانيم ، اگر بلوک سرخ سبز مخالفت ميکند ، موفقيت براي شان  آرزو ميکنم

گفتني است که کشور هاي خسته شده از جنگ افغانستان ، تصميم دارند که نيروهاي شانرا از افغانستان خارج کنند . شور وشوق بسياري کشورها براي  جنگيدن در افغانستان کاهش مي يابد. هالندي ها درين اواخر عمليات نظامي شانرا در افغانستان پايان دادند . کانادا نيروهاي  نظامي خودرا در سال آينده از افغانستان خارج ميسازد و پولندي ها خروج نيروهاي شانرا در سال 2010 برنامه ريزي کرده اند. ايالات متحده امريکا نيز خروج سربازان شانرا در سال آغاز ميکنند. اما کرزي  باوجود انتقاد از کشتار اهالي ملکي توسط نيروهاي خارجي از تصميم بارک اوباما درمورد کاهش نيروهاي امريکايي در افغانستان در سال آينده نيز انتقاد کرد

نسيم سحرLämna ett svar