برگشت ساعتها به وقت عادي

شب يکشنبه اخير ماه اکتوبر ساعتها از وقت تابستاني به وقت عادي ويا ” زمستاني ” برميگردند. بدين اساس ساعت 3 بامداد يکشنبه مورخ 31 اکتوبر ساعتها در سراسر اتحاديه اروپا يکساعت به عقب برگشتانده شده و تبديل به ساعت 2 ميشوند. قرار است بعد از پنج ماه در بامداد آخرين يکشنبه ماه مارچ ساعت ها دوباره به وقت تابستاني تغيير نمايند.       واما اکنون ”وقت عادي ”ويا ” وقت زمستاني ”فرارسيده است و فراموش نکنيد که ساعت هايتانرا به ”وقت زمستاني” عيار کنيدLämna ett svar