اقامت دايمي بعد از هشت سال

  پيدر گد وکيل برخي از پناهجويان افغان اطلاع داد که موکل اش محترم دگروال نعيم خان بعد از هشت سال انتظار اقامت دايمي دريافت

 نمود. او قبلاً اقامت يکساله موقت داشت . او درين مدت پيوسته کار هاي سفيد موقت داشته است. من دريافت اخذ اقامت را براي اين

 افغان عزيز مان که هشت سال مکمل انتظار کشيده واز خانواده خويش دور قرار داده بود واکنون به وصل خانواده نزديک ميگردد ، از صميم

 قلب تبريک ميگويم. اميدوارم ساير هموطنان ما که درين وضعيت قرار دارند به چنين اقامت دست يابند

ن.س Lämna ett svar