يک پناهجوي افغان توسط پوليس گرفتار شد

 

يک پناهجوي افغان که در اکتوبر سال 2002 در سويدن تقاضاي پناهندگي داده بود وسپس اقامت يکساله دريافت کرده بود واينک اکنون بعد از هشت سال در معرض خطر اخراج قرار دارد

روز چهار شنبه مورخ 26 جنوري 2011 نزد پوليس وقت داشت و در همانجا  دستگير شد وبه توقيف خانه اداره مهاجرت واقع مارشتاي ستوکهولم منتقل شدLämna ett svar