اطلاعيه در موردتغييرات در نشست پناهجويان افغان

اعتراضيه بمناسبت  سومين سالگرد اخراج دسته جمعي افغانها تهيه شده  و از سرنوشت نامعلوم بخشي ازپناهجويان تذکر ودر اختيار روزنامه نگاران قرار داده ميشود. قرار است بهمين مناسبت تجمع پناهجويان بلاتکليف طي چند سال اخير وبويژه آنهائيکه يکبار اقامت مؤقت دريافت نموده بودند ، صورت گيرد

اساس اين اخراج دسته جمعي را فيصله اداره مهاجرت مبني برعدم تمديد اقامت مؤقت تشکيل داد که کميشنري ملل متحد در امور پناهندگان ، صليب سرخ ، عفو بين الملل و کميته سويدن براي افغانستان ، واکنش هاي شديد  عليه اين اخراجي ها بخصوص آنهائيکه شبکه اجتماعي در کابل نداشتند ، نشان دادند . 29 جنوري پوره سه سال از اخراج دسته جمعي پناهجويان افغان از سويدن به کابل را ميگذرد
به عقيده سازماندهندگان اين اعتراضيه ، آنعده پناهجويان که شرايط دريافت اقامت مؤقت را پوره کرده بودند ، امروز شرايط دريافت اقامت دايمي را نيز پوره ميکنند ؛ زيرا وضعيت امنيتي ـ سياسي افغانستان نظر به سالهاي گذشته نه تنها بهبود نيافته بلکه بدتر نيز شده است . و رئيس حقوقي اداره مهاجرت طي يک نشست تلويزيوني اظهار داشت که آنهائيکه داراي دلايل انفرادي پناهندگي هستند ، حتماٌ اقامت دريافت خواهند نمود . اميدواريم پناهجويان افغان به کمک وکلاي شان دلايل انفرادي شانرا برجسته ساخته وآنرا بوضاحت کامل نشان دهند. خانم گونيلا بوساوس درين عرصه پناهجويان را کمک خواهد نمود
ازاينکه دستگيري پناهجويان افغان توسط پوليس آغاز شده و ما آرزو نداريم که نشست پناهجويان لقمهءآماده براي پوليس گردد، بناء نشست مورخ 27 فبروري فسخ ميگردد و پناهجويان از طريق تيلفون وايمل با مسوولين بخش تماس بگيرند
غرض معلومات بيشتربا رفيع احمدي شماره تيلفون 0704135442، داود محمدي شماره تيلفون ، 0720454129نسيم سحر  0707121388تماس بگيريد

29 januari – treårsdagen av massutvisningarna till Kabul

 

Migrationsverket försvarar utvisningar

http://svtplay.se/t/104993Lämna ett svar