اخراج يک پناهجوي افغان به کابل

يک پناهجوي افغان بنام فضل وحيدي امروز از سويدن ديپورت شد و او همين لحظه اس ام اس روان کرد که در دوبي با سه نفر پوليس است وقرار است فردا به کابل پرواز کنند. او مدت دو هفته در توقيف خانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم توقيف بود. گفتني است که او خود نزد پوليس مراجعه نموده بود ؛ او از ولايت بلخ ميباشدLämna ett svar