يک پناهجوي افغان توسط پوليس در کلمار گرفتار شد

يک پناهجوي افغان بنام حسن احمدي در ستيشن پوليس کلمار دستيگر ودر توقيف خانه اداره مهاجرت  توقيف گرديد. او از ميدان وردک بوده و مدت دو نيم سال است که در سويدن زندگي ميکند. اودر سال 2009 که زير سن بود ، پاسخ منفي دريافت کرد.شماره تيلفون 0738758571

 Lämna ett svar