اطلاعيه در مورد تدويرجلسه سالانه انجمن افغانهادر سويدن

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها روز يکشنبه مورخ 10 اپريل 2011 به ساعت 11.00 در لوکال مکتب زبان دري واقع روگسويد ستوکهولم تدوير يابد

اجنداي جلسه: گزارش کار يکساله هيئت اجرائيه و کميسيون کنترول وبررسي ، انتخاب رئيس واعضاي رهبري انجمن و همچنان بحث پيرامون ايجاد يک مرکز فرهنگي افغانها 

 انجمن افغانها از تمام افغانهاي عزيز بدون استثناء دعوت بعمل مي آوردتا با حضور وسهم فعال شان به غناي جلسه بيفزايند. غرض ارايه کانديدها در پست هاي رهبري انجمن با اعضاي کميسيون تدارک انتخابات تماس گرفته شود

در جريان جلسه اعضاي اشتراک کننده به صرف چاي ، قهوه و سمورگوس دعوت خواهند شد

هيئت اجرائيه انجمن افغانها چشم به راه حضور شما هموطنان عزيز در جلسه سالانه انجمن افغانهاميباشد

وعده ما ، روز يکشنبه مورخ 10 اپريل 2011 ساعت 11.00در لوکال مکتب زبان مادري روگسويد، عقب سنتروم روگسويد.اکنون مترو دراين خط غيرفعال است و در عوض سرويس هاي شماره 19 از گولمرشپلان به سمت روگسويد رفت وآمد مينمايند

Rågsvedskolgränd-  8  , Hus C Lämna ett svar