راهپیمایی زنان افغان در آستانه روز جهانی زن

http://www.youtube.com/watch?v=SXRi9XDNnjc

http://www.youtube.com/watch?v=Euj7pWR_j4gLämna ett svar