دوم مي آخرين روز تسليمدهي اظهارنامه هاي مالياتي

آخرين مهلت تسليمدهي اظهارنامه هاي مالياتي ( دکلاراشيون) در سويدن دوم ماه مي   2011است .اظهارنامه هاي مالياتي را ميتوان  از طريق انترنت ، تيلفون

. اس ام اس وهم پست تسليم نمود

غرض معلومات بيشتر به سايت اداره ماليات مراجعه کنيد

همچنان معلومات لازم در سايت اداره ماليات به زبان فارسي نيز موجود استLämna ett svar