امکان شکايت از عدم صدور ويزه براي اقارب نزديک اتباع سويدن

قرار است يک لايحه جديد توسط احزاب دست راستي در همکاري با حزب محيط زيست به پارلمان تسليم داده شود که در آن ايجاد محکمه اداري در نظر گرفته شده که ميتوان

از عدم صدور   ويزه توريستي براي اتباع خارجي تبار سويدن به اين محکمه شکايت نمود. غرض معلومات بيشتر به اينجا کليک کنيد

 Lämna ett svar