يک پناهجوي افغان بعد از دريافت پاسخ منفي درگذشت

يکي از پناهجويان افغان بعد از دريافت پاسخ منفي به تقاضاي پناهندگي خود درگذشت. او با يک پسر زير سن خويش در سويدن درخواست پناهندگي داده بود

همچنان يک پناهجوي افغان بنام احسان امروزتماس

گرفته وعلاوه نمود که صرف امروز تيلفون خود را دوباره بدست آورده است و قرار است اول ماه مي به کابل ديپورت شود

. اين پناهجو مدت 9 سال در سويدن زندگي نموده است

همچنان هفته گذشته يک پناهجوي افغان اطلاع داد که وي بعد از 8 سال زندگي در سويدن توسط پوليس گرفتار شده استLämna ett svar