یازداشت غیرقانونی پناهجویان توسط اداره کل امور مهاجرت

ناظر عالی حقوقی از اداره کل امور مهاجرت سخت انتقاد می‌کند. این اداره افرادی را در بازداشت نگهداشته است که براساس ناظر عالی حقوقی خطری را متوجه جامعه نمی‌کنند.
براساس ناظرعالی حقوقی، این بازداشت‌ها هیچ دلیل قانونی ندارند، این موارد نه تنها تخلف از آزادی های فرد و اجبار غیر ضروری است، بلکه تهدید اضافه شدن اختلالات روانی آن ها وجود دارد.
کرولینا هینیرید  از اداره کل امور مهاجرت می‌گوید؛ که این اداره نه تنها انتقاد ناظر عالی حقوقی را جدی می‌گیرد، بلکه در مراقبت بهداشتی بازداشت شدگان روانی نیز با مراکز

صحی همکاری خواهد کرد

منبع : سايت پژواک

.Lämna ett svar