يک پناهجوي افغان روز چهارشنبه گذشته در استاکهولم دستگير شد

يک پناهجوي افغان بنام مصطفي روز چهارشنبه در جنوب استاکهولم زمانيکه از کار بطرف خانه روان بود توسط يک پوليس شخصي متوقف شد و سپس يک شبانه روز را درتوقيفخانه پوليس مرکزي سپري کرد و سپس به  نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي استاکهولم منتقل شد .او  مدت دوشبانه روز را در آنجا گذشتاند و مدت دو روز شده که به نظارتخانه اداره مهاجرت در مالموي سويدن منتقل شده است

. .او مدت سه سال در سويدن زندگي کرده واز جاغوري ولايت غزني ميباشد

شماره تيلفون او 9762820374 ميباشد

 

دLämna ett svar