دو خانواده پناهجوي افغان اجازه اقامت دريافت نمودند

اخيرا دو خانواده پناهجوي افغان که قبلا پاسخ منفي دريافت کرده بودند ، به کمک انجمن افغانها اقامت دايمي گرفتند

همچنان آقاي گلچين بعد از هفت ونيم سال زندگي در سويدن ، اجازه اقمت گرفت

همزمان با اين خبر هاي خوش ، خبر هاي ناخوش آيند دستگيري افغانها نيز شنيده ميشود

 Lämna ett svar