اطلاعيه مسؤولين مسجد افغانها

به اطلاع تمام اعضاي شوراي رهبري مسجد افغانها رسانيده ميشود که جلسه شوراي رهبري مسجد افغانها به روز يکشنبه مورخ 20 نوامبر 2011 ساعت 14.00 در مسجد افغانها واقع روگسويد شهر استاکهولم داير ميگردد
مسؤولين مسجد افغانهاLämna ett svar