سفرقريب الوقوع وزير امور مهاجرين وعودت کنندگان افغانستان به سويدن

 قرار است در روز هاي نزديک  يک هيئت  اداره مهاجرت افغانستان  تحت رياست محترم الحاج دوکتور جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان به کشور سويدن سفر رسمي نمايد . در نظر است که هيئت رسمي با نمايندگان اداره مهاجرت سويدن  پيرامون پناهجويان افغان صحبت نمايد اما قبل از آن اين هيئت  روز پنجشنبه مورخ 24 نوامبر 2011با نمايندگان انجمن افغانها و ساير نهاد هاي که در مسايل پناهندگي فعال هستند ، ديدار نمايد. از تمام افغانهاي عزيز که مشکلات پناهندگي دارند ، صميمانه تقاضا ميگردد که مشکلات شانرا به ايمل انجمن افغانها ارسال نمايند

غرض معلومات بيشتر به فعاليت هاي وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان  افغانستان به اينجا کليک کنيد

 Lämna ett svar