يک پناهجوي زن توسط پوليس به نظارتخانه منتقل شد

يک خانم افغان که پاسخ منفي از اداره مهجرت و محاکمات مهاجرتي سويدن اخذ نموده بود ، ديروز مورخ 24 نوامبر توسط پوليس احضار شده بود ، گرفتار وبه نظارتخانه اداره مهاجرت در يوتيبوري ( کوليريد ) منتقل شد. اين خانم قبل از حضورنزد پوليس با انجمن افغانها تماس گرفت وچگونگي وضع را توضيح نمود ، گرچه نماينده انجمن برايشان خطر دستيگري را هوشدار داده بود ، اما با تأسف که او بازهم به دفتر پوليس حضور يافت ودر نتيجه دستگير گرديد. اين خانم پناهجوي افغان امروز ( 25 نوامبر ) از نظارتخانه کوليريد خبر دستگيري خود را با انجمن افغانها در ميان گذاشت
انجمن افغانها طي چند اطلاعيه به تمام پناهجويان پروسه دستگيري و اخراج افغانها را هوشدار داده وزنگ خطر را به صدا درآورده است 
!عزيزان مواظب تان باشيدLämna ett svar