اولويت اخراج پناهجويان افغان از سويدن

تعداد پناهجوياني که بايد از سويدن اخراج شوند به يک رقم درشت 18000 نفر ميرسد که حدود 7000 آن توسط پوليس شناسايي گرديده است. طبق اظهارات پوليس در”ويسترا يوتلند” دوسيه هاي اخراجي آنعده پناهجويان که اخراج آنها

دشواربوده بسته ميشوند و بعوض آن پناهجوياني که اخراج آنها ساده وبدون درد سر بوده دراولويت قرار داده ميشوند. متأسفانه اين کتگوري اولويت داده شده که ساده ديپورت ميگردند ، پناهجويان افغان هستند  

برنامه راديويي ” کاليبر ” در يک گزارش مفصل از وضعيت پناهجوياني سخن گفته که به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي داده شده ولي بآنهم تاهنوز از سويدن اخراج نگرديده اند ويا در حقيقت از آنهايي حرف زده که حق اقامت نداشته اما نميتوان آنها را نيز اخراج کرد. در اين برنامه از 18000 پناهجوي بي سرنوشت در سويدن نام برده شده است که 7000 اين پناهجويان محکوم به اخراج ، توسط پوليس شناسايي شده و پوليس ميداند که آنها در کجا زندگي ميکنند اما متباقي آن بصورت مخفي در سويدن زندگي ميکنند . طبق اظهارات پوليس در”ويسترا يوتلند” دوسيه هاي اخراجي آنعده پناهجويان که اخراج آن دشواربوده بسته ميشوند و بعوض آن پناهجوياني که اخراج آنها ساده وبدون درد سر بوده دراولويت قرار داده ميشوند. متأسفانه اين کتگوري اولويت داده شده که ساده ديپورت ميگردند ، پناهجويان افغان هستند
مهمترين موانع اخراج پناهجويان عبارتند از : عدم تثبيت هويت ـ نداشتن اسناد هويت و عدم پذيرش برخي کشور ها ازپناهجويان در معرض اخراج به اينکشورها.
پوليس اوپسالا ميگويد که آنها يک ونيم سال تلاش بخرچ دادند که يک پناهجو به اسم احمد فواد نبيل را به دو کشور عراق وايران ديپورت کنند ، اما نتوانستند. به دليل اينکه هم مقامات عراقي و هم مقامات سرحدي ايران از پذيرش احمد فواد نبيل که خود را اتباع اين کشورها قلمداد کرده بود ، امتناع ورزيدند ونبيل دوبار به سويدن همراه پوليس برگشت نمود و اخراج نشد.
و اما افغانستان که ظاهراٌ قرارداد دوجانبه وسه جانبه را نيزبا سويدن ندارد تمام افرادي را که به زور وجبر به آنجا توسط پوليس سويدن ديپورت ميشوند ازجانب مقامات سرحدي افغانستان با پيشاني بازپذيرفته ميشوند و حتي اتباع بيگانه. درآنجا نه نيازي است به سند هويت ونه پاسپورت و ورق عبوري صادر شده از جانب قونسلگري هاي افغانستان . اين عمل حاکميت ملي آن کشور را زير سوال قرار ميدهد وتصور ميشودکه اين کشورهاي خارجي اند که تصميم ميگيرند. اما به قول يک ديپلومات افغان تا زماني که تفاهم ميان دو دولت نباشد و موافقتي در مورد پذيرش فرد ديپورت شده از مجراي ديپلوماتيک انجام نگيرد، ديپورت امکان ناپذيرميباشد. پس يکنوع معاملات عقب پرده وجود دارد ، پس اين وعده هاي دروغين براي چي ؟ به اين وعده ها توجه فرمائيد
در سال 2009 آقاي دکتور اسپنتا وزيرامور خارجه همان وقت افغانستان به سويدن تشريف آوردند ودر يک ملاقات با افغانهاي سويدن وعده دادند که قرارداد سه جانبه ميان افغانستان ، سويدن و کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان را تمديد نکنند و همزمان مخالفت شانرا با اخراج اجباري پناهجويان افغان ابراز داشتند . آري ، او قرارداد را تمديد نکرد و از اخراج کتلوي افغانها جلوگيري بعمل آمد . در آنوقت اعتراضات خود افغانهاي سويدن در قدم اول خود پناهجويان افغان نيز بسيار شديد بود. نمونه آن مارش اعتراضيهء هفت روزه دوصد کيلومتري از نورشوپنگ تا پارلمان سويدن ، تظاهرات ، اعتصابات غذايي ، تحصن ها و مصاحبه و مقالات که توسط انجمن افغانها با نشرات داخلي وخارجي انجام يافت ، تاثيري خود را بر توقف اخراجي ها گذاشت . آقاي جاويد لودين سفير آنوقت افغانستان در اوسلو از تمام خواست هاي پناهجويان افغان حمايت نمود. اما امروز وضعيت ديروز نيست ، در افغانستان مثل سابق فساد اداري به اوج خود رسيده و دولتمردان افغان در پي حفظ کرسي هاي خود اند، حاکميت ملي نيز با چالشهاي فراواني روبروست . در اينجا هم با تأسف فراوان پناهجوياني اند که قصدندارند که از حقوق شان ازمجراهاي اعتراضي دفاع شود و خود شان دراين راستا پيشگام گردند و حتي به فراخوان انجمن افغانها که مدافع حقوق آنهاست لبيک بگويند. پس همان ضرب المثل معروف صدق ميکند که ” هم آسياب کنداست وهم گندم نيم تر ” . گفتني است که به تاريخ 24 نوامبر 2011 ، آقاي دوکتور جماهير انوری وزير امور مهاجرين وعودت کنندگان افغانستان همراه با آقای احمد جاويد مجددی مستشاروزير مختار سفارت کبرای افغانستان مقیم اسلو به سويدن تشريف آوردند و بانمايندگان نهاد هاي افغانها در استاکهولم ديدارکردند. در اين ديدار ازوزير مهاجرين وعودت کنندگان افغانستان خواهش بعمل آمد که قرارداد سه جانبه را با سويدن امضا نکنند و هم اين پيام افغانها را به حکومت افغانستان برسانند که از پذيرش افراد ديپورت شده به زور خودداري نمايند و در حقيقت به همان تفاهم سري ومخفي خود با کشور سويدن در قبال پذيرش پناهجويان افغان خاتمه بدهند ، اما با صد افسوس ميتوان اظهار نمود که در موجوديت همين تفاهم مخفي وسري گرفتاريها ، دستگيري ها وتوقيف افغانهابعد از تشريف آوري اين هيئت و حتي مصاحبه آقاي آقای احمد جاويد مجددی مستشاروزير مختار سفارت کبرای افغانستان مقیم اسلو با راديوي پژواک در مورد اينکه ” عدم امکانات پذيرش اين پناهجويان توسط افغانستان و موجوديت شش ونيم مليون مهاجر در خاک پاکستان وايران ” به شدت ادامه دارد و اخراج پناهجويان افغان توسط پوليس سويدن در اولويت قرار گرفته است .
توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن بر شدت اخراج پناهجويان تاکيد ميورزد و خاطر نشان ميسازد که اين وظيفه سه اداره يعني اداره مهاجرت ، پوليس سرحدي واداره خدمات مجرمين است که ديپورت پناهجويان را عملي نمايند. اما پوليس سرحدي از اداره مهاجرت انتقاد ميکند که اين اداره دوسيه هاي پناهجويان را بدرستي مورد رسيدگي قرارنداده وقبلاٌ دوسيه هاي اين پناهجويان در معرض اخراج حدود 40 الي 45 صفحه را تشکيل ميداد ، ولي امروز حدود 20 صفحه را ميسازد . کمبوديهاي جدي عمدتاٌ در زمينه هويت و عدم موجوديت اسناد سفر وجود دارد که در عملي ساختن آن دشواريهاي جدي بوجود ميآيد. ازينرو پوليس سرحدي نيز آن دوسيه ها را بسته کرده و تا اينکه آن دوسيه هامشمول مرور زمان گردند ودر نهايت بي اعتبار شوند( يعني بعد از سپري شدن چهارسال دوسيه هاي قبلي بي اعتبار شناخته ميشوند وپناهجويان ميتوانند درخواست تازه ارائه کنند ) . اما ميکائيل ريبنويک رئيس بخش حقوقي اداره مهاجرت ميگويد که پوليس حق ندارد اداره مهاجرت را انتقاد کند و نبايد کدام تصميمي در زمينه اتخاذ نمايد وبايد وظيفه خود را انجام دهد.
گفتني است که بعد از تغيير قانون در سال 2006 ، امکان شکايت از حکم اخراج يعني موانع اخراج از قانون حذف شد و اکنون اين اداره مهاجرت است که به تنهايي در مورد امکان اخراج ويا عدم موانع اخراج به کشور هاي مختلف تصميم ميگيرد و در چنين تصاميم فاکتور ” همکاري نمودن ” نقش داشته اما اينکه چي همکاري نمودن است ، قابل بحث وتأمل ميباشد. برنامه کاليبرانتقاداتي را اززبان پوليس سرحدي درمورد” سختگيري بيمورد ويکجانبه ” اداره مهاجرت به اصرار اخراج پناهجويان نشر کرده است . همزمان مدافعان حقوق پناهجويان نيز از سختگيري بيحد اداره مهاجرت وکمبوديهاي جدي در اتخاذ تصميم اخراجي پناهجويان و دشواريهاي عملي ساختن اخراجي هاسخن گفته اند و اين حالات را گاهي به ” برزخ ” وگاهي به” کچ 22 ” ( شکست قطعي ) تشبيه کرده اند. و چهار سال را سالهاي برباد رفته ناميده اند.
در برنامه کاليبر از دشواريهاي اخراج به کشور هاي ايران ، عراق و سومالي سخن زده شده اما از افغانستان وپناهجويان افغان هيچ تذکري نرفته ، زيرا هر روز يک افغان درکارش ، در خانه اش ويا در بازار توسط پوليس گرفتار ميشود و هرهفته پناهجويان افغان متولد هرنقطهء افغانستان ولو مناطق ناآرام وبا موجوديت ”درگيريهاي نظامي ” به مفهوم حقوقي آن وجود داشته باشد ، که اخراج به همچو مناطق در تضاد آشکار با قوانين سويدن قرار دارد ، بازهم ديپورت ميشوند . اين افراد گويا به مناطق امن در افغانستان و در زيرنام برنامه به اصطلاح ” مهاجرت داخلي ” اخراج ميشوند. عليرغم اينکه کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان باديپورتهاي اشخاص بدون داشتن شبکه اجتماعي در مناطق به اصطلاح ” امن ”مخالفت ورزيده است . قرار است دراين روز ها يک خانواده خلاف کنواسيون اروپايي از هم جدا شوند . شوهر به افغانستان وبقيه اعضاي خانواده به روسيه اخراج شوند.
اداره مهاجرت ، پوليس و اداره خدمات مجرمين سويدن اخراج پناهجويان افغان را در اولويت قرار داده زيرا اين ديپورتي ها بدون دردسر ،بدون خرچ اضافي و بدون برگشت عملي ميشود و پلان داده شده اخراج پناهجويان بلاتکليف و بدون سرنوشت توسط وزارت مهاجرت به حساب اخراج پناهجويان افغان تحقق مي پذيرد و رقم اخراج شدگان بالاميرود. اجراکنندگان اخراجي ها مانند سه سال قبل در شب سال نو به خانواده هاي پناهجويان افغان تحفه هاي سال نواهدا مينمايند وخود اين سه نهاد تحفه هاي کرسمس دريافت خواهند نمود و مانند سالهاي گذشته با نوشيدن شامپاين جشن خواهند گرفت. اما مسووليت اخلاقي در برابر اين پناهجويان که از مرگ و بخاطر زنده ماندن فرار کرده اند و تارسيدن به سويدن زندگي شانرا نيز در قف دست گرفته بودند ، فراموش مينمايند وهرگز دراينمورد نمي انديشند که در عقب اخراج هر پناهجونه تنها زندگي او بلکه زندگي يک خانواده گره خورده است.
به عقيده ما درخواست پناهندگي يک حق انساني است و مبارزه براي بقاي خود جرم نيست ! همه حق دارند اقامت داشته باشند جائيکه آنها زيست وکار ميکنند
من اميدوارهستم هم دولتمردان افغان درمورد سرنوشت پناهجويان افغان احساس مسووليت نمايند و با تفاهمات پشت پرده در مورد پذيرش بدون قيد وشرط پناهجويان در معرض اخراج اجباري وداع نمايند و هم پناهجويان افغان با فشردگي شان از حقوق پناهندگي شان دفاع نمايند.
!اخراج پناهجويان افغان از سويدن بايدعاجل متوقف شود

نسيم سحر
استاکهولم 14 دسامبر 2011

***

لينک هاي مرتبط

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4848598

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4848598

 

Fler blir kvar i Sverige trots utvisningsbeslut

http://www.afghanha.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:2011-11-17-20-55-03&catid=45&Itemid=91

http://www.afghanha.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1957:2011-11-28-20-41-59&catid=40&Itemid=46

http://www.afghanha.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=91http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4840375

! چه کسانی مسئول قربانی شدن پناهجویان هستند؟

 

اخراج پنج پناهجوي افغان از سويدن

طبق يک اطلاع موثق ، امروز پنجشنبه مورخ 15 دسامبر 20011پنج نفرپناهجوي افغان از سويدن اخراج شدند . اين پناهجويان افغان ذريعه يک فروند طياره چارتر ( دربست ) ساعت 14.30 به طرف به دوبي پرواز نموده وسپس ذريعه شرکت هوايي صافي به کابل ديپورت خواهند شد. يکي ازاين پناهجويان داراي خانواده بوده و پوليس در نظر دارد که اعضاي خانواده ايشانرا به کشور روسيه ديپورت نمايدLämna ett svar