خبرخوش

خبري رسيده به انجمن افغانها حاکيست که آقاي علي منصوري اقامت دريافت کرده است ، برايشان تبريک ميگوئيم

شماره تماس 0769483233Lämna ett svar