فراخوان به نشست شوراي مشورتي مسجد افغانها

بنا بر جدی شدن ساخت یک درب خروج اضطراری برای مسجد و تأکید هیأت اعزامی شرکت ساختمانی ایکانو و اداره ای اطفائيه، در جلسه مورخ 2011.12.17 شورای رهبری مسجد که غرض بررسی امور مالی و تکمیل ضرورتهای عاجل دایر گردید فیصله بعمل آمد که برای پیداکردن راه حل ترتیب اثردادن به اخطاریه ایکانو و همچنان گزارش اجراآت سال 2011، اعضای شورای مشورتی به نشست دعوت گردد.
بدینوسیله از اعضای محترم شورای مشورتی مسجد افغانها احترامانه تقاضا بعمل میآید که در نشست روز یکشنبه مورخ 2011.12.25 مجدانه شرکت نمایند.
11.30  زمان: روز يکشنبه تاریخ 25 دسامبر 2011 ساعت يازده ونيم قبل از ظهر   
مکان: مسجد افغانها واقع روگسویدLämna ett svar