گزارش نشست شورای رهبری مسجد افغانها

زمان: ساعت یک بعد از ظهر روز شنبه 17 دسامبر 2011
مکان: مسجد افغانها واقع روگسوید
:افراد حاضر در نشست آقایان
حاجی روح الله رئیس، عمر زرمل مسئول بخش مالی، نعیم امین عضو کمیسیون نظارت و کنترول، ضیا لودین، آصف نورگلی و سید خداداد فطرت
آقایان حبیب حکیمی معاون، سید حسین اصغری معاون، سلیم جان رئیس کمیسیون کنترول و جنرال عبدالغفار عضو کمیسیون کنترول به نسبت مشکلات موجه نتوانستند در نشست حضور یابند

در نشست روی دو محور بحث و تبادل نظر صورت گرفت
1 ـ گزارش بخش مالی از صورت عواید و مصارف از تاریخ 2011.05.20 تا 2011.12.17
2 ـ رسیدگی به ضرورتهای عاجل
بخش مالی
الف: موجودی صندوق اعانه بتاریخ 2011.11.04 4000 کرون
ب: موجودی صندوق اعانه بتاریخ 2011.12.17 6065 کرون
ج: اعانه ای بار اول اعضای شورای مشورتی فی نفر 500 کرون 9500 کرون
د: جمع آوری اعانه ای اضافی توسط جنرال صاحب غفار و استاد نعیم 6500 کرون
ک: مجموع حق العضویتها 6480 کرون
ی: موجودی حساب بانکی بتاریخ 2011.12.17 2840 کرون
جمع عواید الی تاریخ 2011.12.17 35385 کرون

مصارف گذشته
حقوق ماه اکتوبر و نوامبر ملا امام مسجد ماهانه 4000 کرون 8000 کرون
باقیمانده موجودی نزد کمیسیون مالی 27385 کرون

مخارجی که باید تا اخیر ماه دیسمبر پرداخت شود
1 ـ کرايه ای یک ربع اول سال 2012 34413 کرون
2 ـ کارمزد یکساله ای حساب بانکی 1600 کرون
4 ـ پول برق 500 کرون
5 ـ حقوق ماه دسامبر ملا امام مسجد 4000 کرون
مجموع قابل پرداخت تا اخیر دسامبر 40513 کرون

خلاصه
قابل پرداخت 40513
موجودی 27385
کسری 13128 کرون
قرار فوق خلاصه ای گزارش اجراات بخش مالی تدوین شد.
در بخش دوم نشست روی ضرورت فوری ساختن یک درب خروج اضطراری برای مسجد باساس تأکید و اخطاریه های مکرر شرکت ایکانو و  اداره طفائيه بحث شد و تصمیم گیری درین مورد به نشست اعضای شورای مشورتی موکول گردید
درین نشست تصمیم گرفته شد که به جهت جدی بودن نصب درب خروج اضطرای، کسری هزینه و راه های تأمین این هزینه ها و همچنان ارائه گزارش اجراات سال 2011 اعضای شورای مشورتی به نشست دعوت گردند.
آگاهی
چون پیشبرد روند نورمال امور مسجد در حال حاضر متکی به کمک هموطنان خیر میباشد بناء تقاضا میگردد که دوستان خود را شریک این امر خیر سازند.
واریز کردن کمکها و پرداخت حق العضویت از دو طریق صورت گرفته میتواند.
1 ـ مستقیما به حساب بانکی مسجد:
SEB 5226-1028598 AIC
2 ـ به کمیسیون جمع آوری کمکها که شماره های تلفن قبلا به اطلاع رسیده است.
ـ آقای جنرال عبدالغفار 0737263989
ـ آقای حبیب حکیمی 0700362164
ـ آقای نعیم امین 0736468691Lämna ett svar