قوانین جدید و معتبر از سال 2012

فهرست قوانین و مقررات مالی جدید که از سال آینده (2012)معتبر خواهد شد بر وضعیت اقتصادی ما تاثیرگذار خواهد بود

– برای والدین امکان پذیر خواهد شد که در اولین سال تولد فرزند خود بطور همزمان و به
مدت ۳۰ روز از کمک هزینه والدین) برخوردارشوند

– مالیات بر برخی از کالاها از جمله تنباکو افزایش خواهد یافت. با این افزایش پیش بینی می شود که قیمت یک بسته سیگار سه کرون و یک قوطی نسوار دو کرون افزایش خواهد یافت
– مالیات بر انرژی نیز در سال آینده افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب قیمت بنزین لیتری ۱۵ اوره و قیمت برق هر کیلووات ساعت ۱اوره افزایش خواهد یافت
– مرز دریافت کسر مالیات برای مسافرتهای کاری از ۹ هزار کرون تا ۱۰ هزار کرون افزایش خواهد یافت
– کمک هزینه مسکن بازنشستگان(متقاعدين ) و خانواده های کم درآمد افزایش خواهد یافت
– در سال آینده هزینه مراجعه به مراکز درمانی ( صحي ) و خرید دارو( ادويه ) نیز گران تر خواهد شد. بدین ترتیب که مرز معافیت از پرداخت هزینه مراجعه به مراکز درمانی( صحي ) از ۹۰۰ کرون به ۱۱۰۰ کرون و مرز معافیت پرداخت هزینه دارو( ادويه ) از ۱۸۰۰ کرون تا ۲۲۰۰ کرون افزایش خواهد یافت.
– از اول جنوري سال آینده مالیات غیرمستقیم که مشتریان برای خوردن غذا در رستوران می پردازند از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت. هدف از این کاهش مالیاتی کاهش قیمت غذا در رستورانها، تشویق مردم به خوردن غذا در رستورانها و در نتیجه افزایش فرصت های کاری در صنف رستوران داری است
– اجاره دادن دست دوم مسکن نیز از اول سال ۲۰۱۲ سودآوری بیشتری خواهد داشت بدین ترتیب که مرز دریافت اجازه دست دوم از ۱۸هزار کرون در سال به ۲۱هزار کرون افزایش خواهد یافت
– مقررات مربوط به رانندگی در حال مستی نیز تغییر خواهد کرد. از سال آینده بجای استرداد گواهی نامه ( ليسنس )رانندگان مست اتومبیل (موتر )آنها به دستگاه کنترل الکل مجهز خواهد شد

منبع : سايت پژواکLämna ett svar