يک باب اپارتمان در استاکهولم به کرايه داده ميشود

يک باب اپارتمان سه اتاقه واقع فارشتاي استاکهولم براي يک سال براي خانواده هاي افغان  به کرايه داده ميشود . کرايه اپارتمان 6300 کرون ، .اپارتمان ترميم شده  است

اپارتمان به کرايه داده شد Lämna ett svar