کنسرت عبدالرحمن سوريزهي در موزيم اتنوگرافي

کنسرت عبدالرحمن سوريزهي از بلوچستان ، بينجو(نوع سيتار) نواز مشهوردنيا به روز يکشنبه مورخ 29 جنوري از ساعت دو بعد از ظهر در موزيم اتنوگرافي در استاکهولم. قيمت تکت مبلغ يکصد کرون
گفتني است که قيمت تکت دخولي شامل بازديد از آثار بي نظير موزيم ملي افغانستان نميشود که اکنون در معرض نمايش در موزيم اتنوگرافي قرار دارد و کنسرت کنوني نيز به افتخار همين آثار گرانبهاي موزيم ملي افغانستان است که براي اولينباردر سويدن به نمايش گذاشته ميشود. ديدن اين آثار مکلفيت هر افغان است

معلومات بيشتر در اين زمينه دراينجا مطالعه کنيد

گنجينه هاي  بسيار بزرگ افغانستان در موزيم اتنوگرافي سويدن

Djurgårdsbrunnsvägen 34, Box 27 140, 102 52 Stockholm, Sweden
Tel dir. +46 (0)8 519 550 27, Mobil: 073-707 04 54
ulla.edberg@etnografiska.se


Lämna ett svar