يک پناهجوي افغان توسط پوليس دستگير شد

يک پناهجوي افغان ديشب (سه شنبه مورخ 7 فبروري ) حوالي ساعت نه  ونيم شب از منزلش واقع هالونداي استاکهولم توسط پوليس هاي در لباس شخصي گرفتار شد. بنابر گزارش يک دوست اين پناهجو ، پوليس هاي شخصي حوالي ساعت نه ونيم شب به منزل ايشان آمده و خود اين پناهجو دروازه را براي پوليس ها بازميکند و سپس همان پوليس هاي در لباس شخصي او را با خود به مرکز پوليس مي برند و تاکنون از اين پناهجوي افغان احوالي در دست نيست. اين پناهجو از ولايت قندهار است ومدت چهار سال در سويدن زندگي کرده است . غرض معلومات مزيد به شماره تيلفون 0762621967 تماس بگيريدLämna ett svar