دشواری پناهجویان در پیوستن به خانواده در سويدن

باوجوداین که از سال ۲۰۱۰ تغییراتی در قانون مربوط به پیوند خانوادگی داده شده تا مانع از جدایی و ازهم پاشیدن خانواده ها شود، اما هنوز بسیاری از پدر و مادرهایی که متقاضی پناهندگی در سويدن هستند، مجبورند برای ارائه ی این درخواست، فرزندان خردسال خود را درسويدن ترک کنند و به کشورشان بازگردند. تغییرات قانونی انجام شده در سال ۲۰۱۰ به نظر ناظرعالی حقوق کودکان  چندان کافی نبوده است. او می گوید قراربراین بوده که کسی مجبورنشود برای تقاضای پناهندگی درسویدن به کشورخود بازگردد و دراین مدت تماس با فرزند نوزاد خود را ازدست بدهد

کسانی که به دلیل پیوندخانوادگی، درخواست پناهندگی می کنند باید این درخواست را درکشورخود و پیش از آمدن به سویدن تحویل دهند. اما برای این که این وضعیت باعث جدایی و ازهم پاشیده شدن خانواده ای نشود، تغییراتی در قانون مربوطه داده شد تا این گونه افراد، درصورتی که هویت و خویشاوندی آنها با دیگرافرادخانواده تایید شد، بتوانند تقاضای خود را در سویدن به اداره کل امورمهاجرت تحویل دهند. مشکلی که دراین رابطه برای شماری از پناهجویان پیش آمده، اثبات خویشاوندی میان آنهاست. عیان علی محمود که اجازه ی اقامت در سوئد را ندارد و بدون ازدواج نیز صاحب فرزندی شده است، مجبوراست برای درخواست پیوندخانوادگی با مردی که پدر فرزنداوست، به کشورش، سومالی بازگردد. او می گوید که به او گفته شده برای ارائه ی درخواست باید فورا به کشورش بازگردد. او که درسوئد از مردی که همسر اونیست، صاحب فرزندی شده نمی تواند حتا بخاطر فرزندش درخواست پیوند خانوادگی کند. برای پیوندخانوادگی، فرزند به عنوان خویش نزدیک به حساب نمی آید. از حقوقدانان اداره کل امورمهاجرت دراین مورد می گوید که قانون اتباع بیگانه درمورد پیوندخانوادگی براین تاکیددارد که باید تنها شوهر یا همزی، سامبو به حساب آورده شوند و نه فرزند. او اما می گوید که اگر فرزند، تنها خویشاوند شخص متقاضی ست، می توان با این پیوند موافقت کرد.پیوند خانوادگی اما به آسانی صورت نمی گیرد. عیان علی محمود که خواستار پیوندخانوادگی ست، باید به سومالی بازگردد. خانواده اش در سومالی، با کاری که او انجام داده و بدون ازدواج صاحب فرزند شده به شدت مخالفند و او می ترسد که به آنجا بازگردد. ازسوی دیگر فرزند خود را نیز نمی تواند به سومالی ببرد چون او را از پدرش جدامی کند.
چنین موقعیتی برای متقاضیان پناهندگی براساس پیوندخانوادگی به فراوانی روی می دهد و آنها مجبورمی شوند که از فرزند یا فرزندان خود جداشوند که به ویژه وضعیت نا مناسبی برای این فرزندان خواهدبود. فردریک مالم بری، ناظر عالی حقوق کودکان نیز می گوید که برای کودکان خردسال، چند ماه دوری از پدر یا مادر، دوره ای طولانی ست و می تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد.
بااین حال دولت حاضر نیست تغییراتی درقانون درخواست پناهندگی ازطریق پیوندخانوادگی بدهد و اداره ی مهاجرت نیز تنها تاکیدکرده است که دررابطه با پیوندخانوادگی، شرایط جاری در کشورهای این پناهجویان موردنظر قرارخواهدگرفت.
محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se

منبع : سايت پژواکLämna ett svar