قاتلين مجتبي اسکندري محکمه ميشوند

 يک پسر جوان افغان بنام مجتبي اسکندري 16 ساله   بتاريخ 15 اکتوبر سال گذشته در کمپ توسط دو شخص ناشناس بافير مرمي تفنگچه به صورتش زخمي شديد شد و بعد از ده روز در شفاخانه جان سپرد . سايت افغانها در آنزمان اين خبر غم انگيز را انعکاس داده بود  اکنون قاتلين مجتبي اسکندري به اتهام قتل محکوم ميگردند 

خبر سايت افغانها

يک حادثه دلخراش در کمپ پناهجويان در شهر مالموي سويدن

افتون بلادت خبر مفصل در زمينه تهيه کرده که توجه تان به آن معطوف ميشود

Åtalas för dödsskott
i ansiktet på pojke

 Lämna ett svar