اعتصاب غذای یک پناهجوی افغان به دلیل بزرگسال شناخته شدن ازسوی اداره کل امورمهاجرت

مهاجرت کودکان پناهجوی تنهای افغان به سويدن روبه افزایش است، اما درموارد بسیاری، اداره کل امورمهاجرت از پذیرش سن آنها خودداری می کند.  دلیل این امر به گفته ی مسئولان این اداره، ظاهراین کودکان است که بیش از ١٨ سال نشان می دهد. یکی ازاین پناهجویان که سن خود را ١٧ سال اعلام می کند، اما اداره مهاجرت سن او را ٢٠ سال می داند، ضمیر احمد شیرزاد است که پلیس او را برای اخراج به بازداشتگاه موقت اداره مهاجرت در مرشتا درشمال استکهلم منتقل کرده است. او می گوید که قراربوده ازطریق معاینه ی استخوان، سن او را تعیین کنند، اما هنوز این کار صورت نگرفته و او دراعتراض، اقدام به اعتصاب غذا کرده است. با او گفتگویی داریم که دراینجا می شنوید

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4983990Lämna ett svar