تجليل از هشتم مارچ ـ روز همبستگي زنان

فرخنده باد روز همبستگي زنان سراسر جهان 

هشتم مارچ ـ روز بين المللي زنان در روز هشتم مارچ در رستورانت افغاني با هنرمندان سرشناس افغان در سويدن ، ميرويس همراه هنرمند  پرآوازه، قدرت تلاش ـ طبله نواز ماهر و رومان جان حساس کيبورد نواز ورزيده تجليل ميگردد.در اين برنامه صرف خانمها با اطفال زير سن شان اشتراک ميورزند

زمان : پنجشنبه ، هشتم مارچ 2012 از ساعت 17.00 الي 22.00

 تکت ورودي : 120 کرون بشمول غذا، چاي و قهوه ؛ براي اطفال زير 12 سال صرف پول غذا مبلغ 40 کرون

شوراي زنان انجمن افغانها در سويدن

0738788716 شماره تيلفون 

 قطار از گلمرشپلان بطرف ليليهولمن ، استگاه اورشتا دال،  رستورانت افغانها واقع اورشتادال، ليليهولمن ، استاکهولم

Förmansvägen 11

 Lämna ett svar