جلسه سالانه انجمن افغانهادر سويدن

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها روز يکشنبه مورخ 15 ماه اپريل 2012 از ساعت 12.00 الي 16.00در سالون مکتب زبانها خارجي روگسويد تدوير يابد. در اين جلسه گزارش يکساله هيئت اجرائيه استماع ميگردد و هيئت رهبري جديد براي يکسال انتخاب ميشود. اعضاي محترم انجمن که آرزوي کانديد شدن را در ارگان هاي رهبري انجمن داشته باشند ، لطفاً با اعضاي کميسيون تدارک انتخابات تماس بگيرند

ورود تمام افغانهاي عزيز آزاد ميباشد



Lämna ett svar